Oklahoma vs Texas | 2019 Game 6 | Game Thread

Ok, let’s go!